Navigatie

Fossiele brandstoffen

Planten hebben, na sterfte, voor miljoenen jaren koolstof opgeslagen onder lagen aarde. Deze koolstof is door de tijd heen gefossiliseerd, waardoor huidig gebruik van deze stoffen een hoge CO² uitstoot met zich mee brengt. Bij fossiele brandstoffen kan men denken aan aardgas, aardolie en steenkool. Aardgas wordt gebruik voor opwekking van elektriciteit, voor verwarming en als grondstof voor de industrie. Aardolie is juist van groot belang voor de industrie en vervoer en steenkool voor hoogovens en elektriciteitscentrales.

Opkomst schoon fossiel

Als tussenoplossing, totdat er op de lange termijn een duurzame energievoorziening is, slaat men CO² in gasvormige of vloeibare vorm op. Deze opslag geschiedt meer dan 1000 meter onder land of zeebodem onder jarenlange controle. De techniek die hiervoor gebruikt wordt heet schoon fossiel.

Gebruik van het stroometiket

Als consument merk je geen verschil tussen groene en grijze energie. Het is enkel afhankelijk van de opwekking van de energie. Toch is het mogelijk inzicht te krijgen in waar de gebruikte stroom vandaan komt. Energieleveranciers zijn genoodzaakt te vermelden, in de jaarrekening, hoe de afgenomen energie van de consument is samengesteld. De consument is steeds meer op zoek naar groene energie. Uit onderzoek is echter gebleken dat de grote energieleveranciers veelal leunen op grijze stroom.

Prijsverschil grijze en groene stroom

Lange tijd was groene energie vele malen duurder dan grijze energie vanwege de schaarse aanwezigheid van het product. Door de vele ontwikkelingen betreffende duurzame energie, is het aanbod van groene energie gestegen. In combinatie met de subsidies die de Nederlandse overheid vergeeft voor groene energie, zijn de prijzen van groene en grijze energie vergelijkbaar geworden. De overheid probeert, met behulp van deze subsidiëring, de (grote) energieleveranciers over te halen duurzame energie de voorkeur te geven.